Η ανάλυση και η ερμηνεία του γραπτού λόγου των ρωσόφωνων σπουδαστών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Nino LUKASHVILI, Aristotle University of Thessaloniki

RÉSUMÉ

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε μία εμπειρική διερεύνηση η οποία διεξάχθηκε στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠθ. Πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου των ρωσόφωνων σπουδαστών, τα « λάθη » τα οποία εντοπίστηκαν στα γραπτά τους κείμενα και τα χαρακτηριστικά τους. Τα λάθη κατηγοριοποιήθηκαν κατά περίπτωση σε :

α. Λάθη παρεμβολής (interlingual / transfer errors)
β. Ενδογλωσσικά λάθη (intralingual errors)
γ. Λάθη επικοινωνιακής στρατηγικής (communication - strategy errors)
δ. Συνεπαγωγικά λάθη (induced errors)

Γενικότερα τα λάθη αποτελούν αντικείμενο έρευνας, διότι δείχνουν σύμφωνα με τον Selinker (1972)

α. πόσο ο μαθητής έχει προοδεύσει,
β. πώς είναι το σύστημά του στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή γλωσσικής κατάκτησης / εκμάθησης,
γ. τις λανθασμένες ή σωστές υποθέσεις που ο ίδιος ο μαθητής σχηματίζει στο μυαλό
του με βάση την έκθεσή του σε γλωσσικά δεδομένα και τη διδασκαλία.

Το πρώτο βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι κατά πόσο τα λάθη τα οποία καταγράψαμε αποτελούν τυχαία λάθη (mistakes) ή συστηματικά λάθη (errors) που οφείλονται στη διαδικασία εκμάθησης.

Στα πλαίσια της έρευνα συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 40 γραπτά κείμενα από ρωσόφωνους σπουδαστές του ΣΝΕΓ προς το τέλος της ολοκλήρωσης του ετήσιου προγράμματος.
Για την αντιμετώπιση των λαθών αυτών προτείνουμε να σχεδιάσουμε τη διδασκαλία μας έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που παρουσιάζει η ελληνική γλώσσα για έναν αλλόγλωσσο μαθητή (Μήτσης, 2000).