Τεχνικές οργάνωσης της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης των μαθητών

SUMÉ

Το πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχει ανάγκη την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, προκειμένου να συμβάλει στη γνωριμία – επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων, αξιών και τρόπων ζωής. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται μέσα από τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών, η οποία συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του εσωτερικού τους κόσμου και στην καλλιέργεια της ανεκτικότητας, του σεβασμού και του αλτρουισμού.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και περιγράφονται αφενός τρόποι διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης των μαθητών/τριών και αφετέρου αποτελεσματικές μέθοδοι οργάνωσής της στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη.

Λέξεις κλειδιά : πολυπολιτισμικότητα, επικοινωνία, οργάνωση, διαπολιτισμική αλληλεπίδραση.