Τεχνικές οργάνωσης της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης των μαθητών

Galina ALTOUCHOVA Université Nationale de Pédagogie G. S. Skovoroda de Kharkov, Ukraine

RÉSUMÉ

Το πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχει ανάγκη την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, προκειμένου να συμβάλει στη γνωριμία – επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων, αξιών και τρόπων ζωής. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται μέσα από τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών, η οποία συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του εσωτερικού τους κόσμου και στην καλλιέργεια της ανεκτικότητας, του σεβασμού και του αλτρουισμού.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και περιγράφονται αφενός τρόποι διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης των μαθητών/τριών και αφετέρου αποτελεσματικές μέθοδοι οργάνωσής της στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη.

Λέξεις κλειδιά : πολυπολιτισμικότητα, επικοινωνία, οργάνωση, διαπολιτισμική αλληλεπίδραση.